Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.

Betalingstermijn is 14 dagen factuurdatum. Deze algemene verkoopsvoorwaarden en leveringsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders.
De klant wordt geacht deze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant, zin alleen dan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk worden bevestigd.
De klant wordt geacht alle ter plaatse aanwezige goederen te kennen door het feit van de aankoop zelf worden de goederen gekeurd daar waar ze zich bevinden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend, nooit bindend. Zelfs in dit laatste geval kan vertraging in de levering slechts dan aanleiding geven tot schadevergoeding na schriftelijke ingebrekestelling daartoe.
In elk geval zal het bedrag van deze vergoeding nooit 10% van de globale prijs mogen overschrijden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het transport steeds voor rekening en op risico van de koper. Geen klacht van de koper betreffende hoeveelheid of maat kan worden overwogen indien zij niet binnen de kortst mogelijke termijn gedaan wordt per aangetekend schrijven.
De niet-overeenstemming van het aantal stukken moet op het ogenblik van de levering gemeld worden, om ingeroepen te kunnen worden.
Tenzij schriftelijk een andere termijn is bedongen, moeten de gekochte goederen worden afgenomen ten laatste 14 dagen na ter beschikkingstelling. Is dit niet binnen deze termijn gebeurd, zijn wij gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling, hetzij betaling te vorderen, hetzij de verkoop van rechtswege als ontbonden te beschouwen.
In dit laatste geval zal de koper ons een forfaitaire en onverminderde schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het bedrag van de verkoop met een minimum van €50,00. Eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op de koper over, nadat deze ons al het door hem uit oorzaak van de levering verschuldigde, met inbegrip van de eventuele kosten, renten of aankeven, heeft voldaan.
Elke factuur wordt uitgeschreven betaalbaar contant op onze verkoopzetel, ondanks betwisting of verkoop tegen wissel, inbegrepen elke vordering. Bij wanbetaling na 14 dagen, zal zonder enige ingebrekestelling vereist is, als forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding een verhoging van 15% op het nog te betalen bedrag van de verkoop et een minimum van € 50,00 verschuldigd zijn, als mede eventuele gerechtskosten en een jaarintrest van 12% vanaf de factuurdatum.
Het geeft ons tevens het recht de leveringen op te schorten of de verbreking van de verkoop met schadevergoeding te vorderen. Alle geschillen, waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven, zullen uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van de plaats van onze verkoopzetel.

Goederen worden geleverd tot aan de deur.